نویسنده = انوشیروان کنی
تعداد مقالات: 3
1. زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در طاقدیس سمند (زون ساختاری لرستان) براساس نانوفسیل‌های آهکی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 37-60

10.22108/jssr.2017.84038

سمیرا شهریاری؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ حسن امیری بختیار