نویسنده = عبدالرضا باوی عویدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرایندهای دیاژنزی بخش قربان سازند ساچون در محل برش نمونه (تنگ مهدی، یال جنوبی تاقدیس قره- جنوب شرق شیراز)

دوره 32، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-22

10.22108/jssr.2016.20868

عبدالرضا باوی عویدی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ حسن امیری بختیار