نویسنده = مریم السادات حسین زاده مقدم
تعداد مقالات: 1
1. پالینواستراتیگرافی رسوبات پالئوزوئیک پیشین در جنوب ناحیه فاضل آباد (خولین دره)، جنوب شرق گرگان

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-24

محمد قویدل سیوکی؛ مریم السادات حسین زاده مقدم