نویسنده = مصطفی یوسفی راد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آماری انتشار روزنه‌داران در رمپ ائوسن در بلوک لوت، شرق ایران

دوره 30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 73-88

مصطفی یوسفی راد؛ سید احمد بابازاده