نویسنده = مجید میرزایی عطاآبادی
تعداد مقالات: 2
1. ریزرخساره ها، مدل رسوبی و نوسانات نسبی سطح آب در توالی های مارنی سازند قم در برش زرین آباد، جنوب زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

10.22108/jssr.2020.120140.1128

جواد ربانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ الهام شاهسواری


2. تکامل محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند سروک در منطقۀ الشتر (شمال لرستان)

دوره 34، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

10.22108/jssr.2018.107126.1026

الهام اسدالهی؛ افشین زهدی؛ علی رحمانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی