نویسنده = سید ناصر رئیس السادات
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رخداد غیرهوازی اقیانوسی آپتین پیشین بر اساس نانوفسیل‌های آهکی و آمونیت‌ها در غرب منطقه کپه‌داغ

دوره 28، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 83-96

اعظم ماهانی پور؛ سید ناصر رئیس السادات؛ انوشیروان لطفعلی کنی