کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی : پالینواستراتیگرافی
تعداد مقالات: 1
1. پالینواستراتیگرافی بخش فوقانی سازند چمن‌بید در برش الگو بر اساس میکروفلورا

دوره 27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 103-120

مریم مشیدی؛ فرشته سجادی؛ فرشته سجادی