موضوعات = رسوب شناسی و آلودگی های زیست محیطی
تعداد مقالات: 3
1. الگوی پراکنش فلزهای سنگین در رسوبات آبراهه‌ای خاور و جنوب‌خاور معدن انگوران، باختر زنجان

دوره 36، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-54

10.22108/jssr.2020.122336.1157

حدیث رشنو؛ میر علی اصغر مختاری؛ یونس خسروی؛ عباسعلی زمانی


2. الگوی پراکنش فلزات سنگین در رسوبات آبراهه‌ای منطقۀ بایچه‌باغ، شمال‌غرب زنجان

دوره 35، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 135-150

10.22108/jssr.2019.115696.1085

نشمیل ظاهری؛ یونس خسروی؛ میرعلی اصغر مختاری؛ عباسعلی زمانی