بررسی کیفیت مخزنی توالی کربناته منیفا با سن ژوراسیک پسین در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 شرکت مشاوران انرژی تهران-بخش علوم زمین-مطالعات زمین شناسی

2 استادیار دانشکده علوم زمین ، دانشگاه دامغان، دامغان ایران

3 پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

کربنات‌های منیفا، یکی از مخازن مهم تولید نفت در برخی از میادین نفتی شمال غربی خلیج فارس محسوب می‌شود. تلفیق اطلاعات زمین‌شناسی و پتروفیزیکی در سه چاه کلیدی یکی از میادین این ناحیه، امکان بررسی تاثیر رخساره‌ها و دیاژنز را بر کیفیت مخزنی در چارچوب چینه‌شناسی سکانسی مهیا نمود. 9 ریز رخساره در سه زیرمحیط پهنه جزرومدی، لاگون و بخش روبه خشکی شول شناسایی و در ارتباط با بخش‌های داخلی یک پلاتفرم رمپ کربناته تفسیر گردید. فرآیندهای دیاژنزی مختلف شامل میکرایتی شدن، زیست آشفتگی، تبلور مجدد، انحلال، سیمانی شدن، دولومیتی شدن، ددولومیتی زدایی و تراکم در سه محیط دیاژنزی دریایی، متئوریک و تدفینی بخش منیفا را تحت تاثیر قرار داده‌اند. براساس شناسایی سطح حداکثر غرقابی و مرزهای سکانسی، یک سکانس رده سوم شناسایی و تفسیر گردید. مرزهای سکانسی منطبق بر سطوح ناپیوستگی محلی و ناحیه‌ای می‌باشند. بررسی کیفیت مخزنی رخساره‌های مخزنی نشان داد که فرآیندهای دیاژنزی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ویژگی‌های مخزنی و سیستم منافذ داشته‌اند. کربنات‌های منیفا به عنوان یک توالی کم عمق عمدتا با رخساره‌های پهنه جزرومدی، به صورت گسترده تحت تاثیر دیاژنز متئوریک قرار گرفته است. تحت تاثیر ناپوستگی واقع در راس این توالی، فرآیندهای مرتبط با دیاژنز متئوریک، به شدت ویژگی‌های مخزنی را تحت تاثیر قرار داده است. انحلال گسترده سبب ایجاد تخلخل‌های به هم مرتبط شده است. براین اساس تخلخل‌های حفره‌ای و بین دانه‌ای انحلالی، فراوان‌ترین منافذ مشاهده شده است. با توجه به اهمیت مخزنی کربنات‌های منیفا در بخش شمال غربی خلیج فارس، نتایج این مطالعه می‌تواند به منظور شناخت بهتر ویژگی-های مخزنی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reservoir quality evaluation of the Late Jurassic Manifa carbonate sequence in an oil field in the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Ali Asaadi 1
  • Mehdi Sarfi 2
  • ali imandoust 3
1 Tehran Energy Consultants. Geology division, geological study
2 School of Earth Sciences, Damghan University, Damghan, Iran
3 Research Institute of Petroleum Industry
چکیده [English]

The late Tithonian Manifa carbonate is one of the important oil producing intervals in some oil fields of the Northwestern Persian Gulf. The combination of geological and petrophysical data in three key wells in an oil field, enabled us to clarify the effects of depositional facies and diagenesis on reservoir quality in a sequence stratigraphic framework. Nine microfacies were recognized that deposited in three facies belts: tidal flat, lagoon and leeward shoal in a homoclinal carbonate ramp. The carbonate interval of the Manifa has been subjected to a variety of diagenetic processes, including micritization, bioturbation, recrystallization, dissolution, cementation, dolomitization, dedolomitization and compaction in three realm of marine, meteoric and burial diagenesis. From the identification of sequence boundaries and maximum flooding surfaces, one third-order sequence was recognized and interpreted. The sequence boundaries are important local and regional disconformity surfaces. Investigation of reservoir quality of different facies demonstrates that diagenetic features have considerable effects on the reservoir characteristics and regulated pore system characteristics. The Manifa consists of very shallow marine sediments (mainly tidal flat) affected by intensive meteoric diagenesis. The top of this interval is strongly affected by a penetrative meteoric dissolution. The poroperm properties are very good related to dissolution phenomena creating interconnected pore space. Vuggy and solution enlarged interparticle porosity are the two dominant interconnected pore types within the reservoir. Considering the reservoir significance of the Manifa carbonate in the northwest Persian Gulf, the conclusion drawn from this investigation can be utilized for a better reservoir characterization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manifa
  • facies
  • Diagenesis
  • Sequence stratigraphy
  • Reservoir quality