زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های دونین‌ پایانی- کربنیفر‌آغازین، برش تیل آباد، شمال شرق شاهرود، البرز شرقی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی،گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

3 موزه تاریخ طبیعی، اشتوتگارت آلمان

4 موزه تاریخ طبیعی فرانکفورت

چکیده

در این پژوهش برش تیل‌آباد در زون ساختاری البرز شرقی از دیدگاه زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های گذر دونین-کربنیفر‌، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این برش در 65 کیلومتری شهرستان شاهرود و در کنار جاده شاهرود – آزادشهر قرار دارد. تعداد 93 نمونه سنگی بطور سیستماتیک از حدود 467 متر نهشته‌های بالاترین بخش‌های دونین پسین و بخش‌های آغازین کربنیفر پیشین برداشت و با مطالعات آزمایشگاهی تعداد 246 عنصر کنودونتی متعلق به 7 جنس که عمدتاً از خانواده های پلی‌گناتیده و بیسپاتوتید و گناتوئید می‌باشند شناسایی گردید. با توجه به عناصر کنودونتی و زیست‌زون‌های استاندارد جهانی، از این توالی 7 زیست‌زون به شرح زیر تعیین گردید.
Bispathodus aculeatus aculeatus Zone, Bispathodus costatus Zone, Bispathodus ultimus Zone, praesulcata Zone, ?sulcata Zone, Ckl, typicus Zone, anchoralis- latus Zone
گذر دونین-کربنیفر در برش تیل آباد منطبق بر یک واحد آهک بیوکلاستی در آخرین بخش فامنین پسین و یک لایه شیل تیره زغالی با ضخامت حدود 3 سانتی متر دارای میان لایه‌های بسیار نازک ژیپس در مرز دونین-کربنیفر می باشد. اولین افق‌های کربنیفر با واحدی از مارن‌های خاکستری دارای میان لایه‌های آهک فسیل‌دار آغاز می‌گردد، این واحد دارای مقادیر فراوان از مرجان‌ها و بازوپایان بسیار ریز با حفظ شدگی بسیار خوب متعلق به کربنیفر زیرین می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy of Upper Devonian-Lower Carboniferous deposits in Til-Abad section, Northeast Shahrud, Eastern Alborz

نویسندگان [English]

  • Tahere Parvizi 1
  • Ali Bahrami 2
  • Sandra Kaiser 3
  • Peter Koenigshof 4
1 PhD. Student, Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan
2 Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan
3 Museum of Natural History Stuttgart, Rosenstein 1, 70191 Stuttgart, Germany
4 Senckenberg – Research Institute and Natural History Museum, Senckenberganlage
چکیده [English]

در این پژوهش برش تیل‌آباد در زون ساختاری البرز شرقی از دیدگاه زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های گذر دونین-کربنیفر‌، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این برش در 65 کیلومتری شهرستان شاهرود و در کنار جاده شاهرود – آزادشهر قرار دارد. تعداد 93 نمونه سنگی بطور سیستماتیک از حدود 467 متر نهشته‌های بالاترین بخش‌های دونین پسین و بخش‌های آغازین کربنیفر پیشین برداشت و با مطالعات آزمایشگاهی تعداد 246 عنصر کنودونتی متعلق به 7 جنس که عمدتاً از خانواده های پلی‌گناتیده و بیسپاتوتید و گناتوئید می‌باشند شناسایی گردید. با توجه به عناصر کنودونتی و زیست‌زون‌های استاندارد جهانی، از این توالی 7 زیست‌زون به شرح زیر تعیین گردید.
Bispathodus aculeatus aculeatus Zone, Bispathodus costatus Zone, Bispathodus ultimus Zone, praesulcata Zone, ?sulcata Zone, Ckl, typicus Zone, anchoralis- latus Zone
گذر دونین-کربنیفر در برش تیل آباد منطبق بر یک واحد آهک بیوکلاستی در آخرین بخش فامنین پسین و یک لایه شیل تیره زغالی با ضخامت حدود 3 سانتی متر دارای میان لایه‌های بسیار نازک ژیپس در مرز دونین-کربنیفر می باشد. اولین افق‌های کربنیفر با واحدی از مارن‌های خاکستری دارای میان لایه‌های آهک فسیل‌دار آغاز می‌گردد، این واحد دارای مقادیر فراوان از مرجان‌ها و بازوپایان بسیار ریز با حفظ شدگی بسیار خوب متعلق به کربنیفر زیرین می‌باشند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • زیست‌چینه‌نگاری
  • دونین پایانی
  • کربنیفر آغازین
  • برش تیل‌آباد