استفاده از اکوگروه‌های اسپورومورفی (SEGs) و پالینوفاسیس جهت بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای، برش چینه شناسی اندریه، البرز مرکزی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 ، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران

3 تهران دانشگاه تهران پردیس علوم دتنشکده زمین شناسی

10.22108/jssr.2020.118759.1116

چکیده

در این مطالعه جهت بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای در برش چینه شناسی اندریه در شمال شرق روستای اندریه، البرز مرکزی، از مدل اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups: SEGs) و جوامع گیاهی مرتبط با آن و همچنین از پالینوفاسیس استفاده شده است. براساس اطلاعات مربوط به اکوگروه‌های اسپورومورفی در رسوبات مورد مطالعه، نسبت پایین جوامع گیاهی Upland/Lowland و نسبت بالای جوامع گیاهی Lowland/Coastal + Tidal و درصد پایین جامعه گیاهی Upland SEG حکایت از پایین بودن نسبی سطح آب دریا در ناحیه مورد مطالعه و رسوبگذاری در محیط کم عمق دارد. همچنین نسبت بالای اسپورومورف‌های warmer/cooler و نسبت پایین اسپورومورف‌های drier/wetter، آب و هوای گرم و مرطوب را در زمان تشکیل رسوبات سازند دلیچای در برش چینه شناسی مورد مطالعه نشان می‌دهد.
نتایج حاصل از ترسیم نمودارهای مربوط به پالینوفاسیس در برش چینه شناسی اندریه نیز برای سازند دلیچای یک محیط ساحلی کم عمق، کم اکسیژن با سرعت رسوبگذاری پایین را معرفی می‌نماید که به خوبی با نمودارهای اسپورومورفی (SEGs) آن مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Palynofacies and Sporomorph EcoGroups-based paleoecological implications for the Dalichai Formation, Andariyeh stratigraphic section, central Alborz

نویسندگان [English]

  • FIROOZEH HASHEMI-YAZDI1 1
  • Neda Bashiri 2
  • fereshteh sajjadi 3
1 Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 School of Geology, College of Science, University of Tehran, Iran.
3 Associate Professor, School of Geology, College of Science, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Dalichai Formation at the Andariyeh stratigraphic section in the northeast of Andariyeh village, central Alborz Mountains, was studied by using analyses of the Sporomorph EcoGroups (SEGs) data and associated plant communities and palynofacies in order to determine its paleoecology conditions.
The Sporomorph EcoGroups data from the Dalichai Formation's palynological assemblages, declination of miospores representing Upland/Lowland plant communities and proliferation of those characterizing Lowland/Coastal-Tidal plant associations is interpreted to signify relatively low sea level and sedimentation in a marginal marine setting.
Furthermore, the ratios of wetter/drier and warmer/cooler elements suggest deposition of the host strata under a moist, ±warm climate prevailing during the Middle Jurassic in the Dalichai Formation, in central Alborz Mountains.
The results of drawing diagrams of the palynofacies in the Andariyeh stratigraphic section, indicates that the Dalichai sediments accumulated in a dysoxic shallow marine environment with low sedimentation rate that corresponds well with its Sporomorph EcoGroups (SEGs) graphs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Palaeoecology
  • Dalichai Formation
  • Sporomorph EcoGroups
  • Palynofacies
  • central Alborz Basin