مقایسه تغییرات نرخ‌های انباشت رسوب سازند زاکین از طریق بررسی چینه‌نگاری چرخه‌ای در چاه‌های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 بخش زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22108/jssr.2020.120178.1130

چکیده

سازند زاکین یکی از سازندهای مخزنی احتمالی گاز، در حوضه رسوبی زاگرس محسوب می‌شود. دراین پژوهش، بررسی چینه‌نگاری چرخه‌ای این سازند با روش‌های تحلیل طیفی از جمله دوره‌نگار روش چندکاهنده برای نگاره‌های SGR و RHOB، طیف‌نگار تبدیل سریع فوریه، نمایش‌وارائه تبدیل موجک رسم شده برای نگاره SGR انجام گردید. از این طریق به ترتیب، چرخه‌های میلانکوویچ شناسایی و میزان فراوانی و تغییرات آن‌ها در عمق‌های متفاوت چاه‌های 2SK-1، 2SKD-1 میدان گازی سلمان مشخص شد. با استفاده از نمایش‌وارائه تبدیل موجک، پهنه‌های دارای اهمیت آماری بالا، بین سری‌های زمانی با چرخه‌های استخراج شده از طریق فیلترها مقایسه شد و خطوط انطباق لازم برای نهشته‌های سازند زاکین در هر چاه رسم شد. این بازه‌ها، اصلی‌ترین تغییرات تدریجی احتمالی در سنگ‌شناسی سازند زاکین را نشان می‌دهند. بعد از بررسی چینه‌نگاری چرخه‌ای در هر دوچاه، دو ستون زمانی متفاوت از این مطالعه برای هر چاه ایجاد گردید. با به کار بردن این زمان و ضخامت معلوم سازند زاکین در هر چاه، نرخ انباشت رسوب این سازند در چاه‌ها برآورد گردید. سپس با کاربرد طیف‌نگارهای ضریب همبستگی تحولی و سطوح معنی‌دار تحولی، تغییرات نرخ‌های انباشت رسوب سازند زاکین مقایسه شد. به دنبال آن چرخه‌های میلانکوویچ تأثیرگذار بر رسوبگذاری این سازند در هر دو چاه تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Variations in sediment accumulation rates of the Zakeen Formation through with Cyclostratigraphic study in 2SK-1 and 2SKD-1 wells in Salman gas field

نویسندگان [English]

  • Omid Falahatkhah 1
  • Ali Asghar Ciabeghodsi 2
  • ali kadkhodaie 3
1 M.Sc. Student of Stratigraphy and Paleontology, Department of Geology, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Urmia, Urumieh, Iran
3 Associate Professor, Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The Zakeen Formation is one of the possible gas reservoir formations in the Zagros Basin. In this paper, cyclostratigraphic study of this formation was performed by spectral analysis methods including multi tapper method (MTM) periodogram of SGR and RHOB logs, Fast Fourier transform spectrogram, wavelet transform scalogram plotted for SGR log. In this way, the Milankovitch cycles were identified and their frequency and variations in different depths of 2SK-1, 2SKD-1 wells were determined. By using wavelet transform scalograms, the zones of high statistical significance were compared between time series with the cycles extracted through the filters, and the required correlation lines for the Zakeen Formation deposits in each well were drawn. These intervals represent the most likely gradual changes in lithology of the Zakeen Formation. After analyzing cyclostratigraphy in each well, two different time columns from this study were created for each well. With applying this time and thickness of Zakeen Formation in each well, the sediment accumulation rate of this Formation in wells was estimated. Then, by applying evolutionary correlation coefficients and evolutionary significance levels spectrograms, sediment accumulation rates of Zakeen Formation were compared. Following that, the Milankovitch cycles influencing Zakeen formation sedimentation in both wells were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyclostratigraphy
  • Sediment Accumulation Rate
  • Milankovitch Cycles
  • Zakeen Formation
  • Salman gas field