ریزرخساره ها، مدل رسوبی و نوسانات نسبی سطح آب در توالی های مارنی سازند قم در برش زرین آباد، جنوب زنجان

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان ، ایران

10.22108/jssr.2020.120140.1128

چکیده

چکیده
به منظور بازسازی محیط رسوبی قدیمی توالی‌های مارنی انتهای سازند قم، یک برش چینه‌شناسی سطح الارضی در منطقه جنوب زنجان مورد مطالعه قرار گرفت. این برش در منطقه زرین آباد، شامل 135 متر توالی‌های مارنی و آهک رسی مربوط به بخش‌های انتهایی سازند قم می‌باشد که بر روی توالی‌های کربناته ضخیم لایه عضو F این سازند قرار گرفته‌اند. یک واحد ضخیم لایه تبخیری به صورت ناگهانی بر روی توالی‌های مذکور قرار گرفته که این واحد را می‌توان به سازند قرمز بالایی نسبت داد. مطالعه 42 مقطع نازک میکروسکوپی از این توالی‌ها منجر به شناسایی و تفکیک 8 ریز رخساره گردید که مجموع این رخساره‌ها، محیط رسوبی شلف مرتبط با دریای آزاد (Non-rimmed shwlf) شامل زیر محیط‌های: بخش‌های دور از ساحل شلف داخلی، ریف‌، شیب قاره، بخش‌های انتهایی شیب قاره و شلف عمیق را برای این توالی‌ها پیشنهاد می‌نماید. بررسی نمودارهای فراوانی نسبی آلوکم‌ها و تغییرات رخساره‌ای در مجاورت ستون چینه‌شناسی، یک چرخه نوسان افزایشی و کاهشی سطح آب دریا به طور نسبی در طول ستون چینه‌شناسی را نشان می‌دهد. این موضوع با نمودار جهانی نوسانات سطح آب دریا در این محدوده سنی قابل انطباق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microfacies, sedimentary environment model and relative sea level change of marly strata of the Qom Formation in Zarrin-Abad section, South of Zanjan

نویسندگان [English]

  • Javad Rabbani 1
  • Majid Mirzaie Ataabadi 2
  • Elham Shahsavari 1
1 Assistant professor. Department of Geology, Faculty of Science, University of Zanjan. Zanjan. Iran.
2 Department of Geology, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In order to reconstruct the sedimentary environment of marly strata related to the upper parts of Qom Formation, one stratigraphic outcrop have been studied. Studied section is located in the Zarrin-Abad area (South of Zanjan) and is composed of 135 meters of marls and argillaceous limestones. Theses strata are limited by thick bedded limestone (related to the F Member of the Qom Formation) at the base. There is a thick bed evaporate layer at the top of these strata with sharp boundary that can be stratigraphically related to the Upper Red Formation. Forty two thin sections have been prepared and studied. Based on petrographic and texture studies, eight microfacies have been identified. These microfacies are related to the distal parts of inner shelf, patch reef, slope, toe of slop and deep shelf sub environments. Based on microfacies analysis we can propose an open shelf as sedimentary environment for these strata. Relative abundance of allochems show one cycle (rise and fall) in relative sea level along the stratigraphic column that can be correlated with eustasy curve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microfacies
  • Sedimentary model
  • Qom Formation
  • Zarrin-abad
  • Zanjan