تحلیل ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ایلام (کنیاسین؟ - سانتونین) در شمال باختری دشت آبادان

نوع مقاله: مقاله علمی فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، ایران

2 گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه هرمزگان

3 ، استادیار، گروه زمین‌شناسی نفت، پژوهشکده علوم زمین، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران

4 مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت، ایران

10.22108/jssr.2020.120331.1131

چکیده

سازند ایلام با سن کنیاسین؟- سانتونین از مخازن نفتی مهم دشت آبادان محسوب می‌شود. با این وجود ، شناخت جامعی از ویژگی‌های زمین‌شناسی و عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی این سازند وجود ندارد. در این پژوهش، سازند ایلام با استفاده از تلفیق نتایج توصیف مغزه‌ها، مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی و نمودارهای پتروفیزیکی از دیدگاه ویژگی‌های رخساره‌ای، محیط رسوبی و چارچوب چینه‌نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، مجموع 280 متر مغزه و 620 مقطع نازک از چهار چاه کلیدی در سه میدان نفتی دشت آبادان استفاده گردید. یافته‌های حاصل از مطالعات رخساره‌ای منجر به شناسایی 12 ریزرخساره کربناته در چهار کمربند رخساره‌ای لاگون، شول، بخش کم ژرفا و ژرف دریای باز و دو رخساره آواری (شیل) مرتبط با محیط لب شور و بخش کم ژرفای پلت فرم گردید که در یک پلت فرمی از نوع رمپ کربناته نهشته شده‌اند. نتایج آنالیز فراوانی مجموعه‌های رخساره‌ای و تغییرات نمودارهای پتروفیزیکی نشان می‌دهد که حوضه رسوبی به سمت شرق ژرف می‌شود. بر اساس شناسایی مرزهای سکانسی و سطح حداکثر غرقابی، یک سکانس رده سوم در توالی مورد مطالعه معرفی و با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی در چاه‌های مورد مطالعه انطباق داده شد. سطح حداکثر غرقابی منطبق بر مقادیر بالای نمودار گاما و نیز توسعه رخساره‌های دریای باز شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microfacies analysis, sedimentary environment and sequence stratigraphy of the Ilam Formation (Coniacian? - Santonian) in northwestern part of the Abadan Plain

نویسندگان [English]

  • Navab Khodaei 1
  • Peyman Rezaee 2
  • Javad Honarmand 3
  • Iraj Abdollahi-Fard 4
1 Student of Geology, Faculty of Basic Sciences, University of Hormozgan, Iran
2 Geology Department, Hormozgan University, Iran
3 Assistant Professor, Department of Petroleum Geology, Institute of Earth Sciences, RIPI, Iran
4 Exploration Directorate, NIOC, Iran
چکیده [English]

The Ilam Formation (Coniacian?- Santonian age), is among the most important oil reservoirs of the Abadan Plain, SW Iran. Despite its reservoir significance, there is no comprehensive knowledge about the geological characteristics and factors controlling reservoir quality. In this study, the Ilam Formation is investigated using detail core description, thin section study and conventional petrophysical well log data to explain facies characteristics, sedimentary environment and presenting the sequence stratigraphic framework. Accordingly, a total of 280 m of cores in four key wells from 3 oil fields and 620 thin sections are used. The results of facies analysis lead to the recognition of 12 microfacies grouped in four facies associations including lagoon, shoal, shallow open marine and deep open marine and two petrofacies (shale) related to brackish water and shallow lagoonal environment, which deposited in a carbonate ramp-type platform. Frequency analyses of facies associations and petrophysical well log signature indicate that the sedimentary basin is deepening to the east. Based on the identified sequence boundaries and maximum flooding surfaces, one third-order sequences in the studied interval were recognized and correlated by using the petrophysical well log data in all studied wells. The maximum flooding surfaces are discriminated by development of deep-marine facies and also high gamma-ray responses on the well logs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam Formation
  • Abadan Plain
  • facies
  • Sedimentary environment
  • Sequence stratigraphy