پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (JSSR) - نمایه نویسندگان