بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

  • ضیاء، حسن [1] دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی، گروه زمین‌شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی