دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، پاییز 1388 
1. آنالیز رسوبات جزر و مدی کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان

صفحه 1-18

حامد زند مقدم؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی


3. بررسی آمیختگی نفت ها در مخزن آسماری میدان قلعه نار

صفحه 35-46

سعیده رستگاری؛ محمدرضا کمالی؛ حسین رحیم پور


4. بررسی ویژگی های رسوب شناختی و آلودگی رسوبات سطحی بنادر سیریک و جاسک به آرسنیک و جیوه

صفحه 47-64

زهرا پوررحیم؛ بهناز دهرآزما؛ حیب اله قاسمی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ بتول تقی پور