دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، بهار 1391 
5. بایوستراتیگرافی سازند شوریجه در برش چینه‌شناسی حمام‌قلعه، جنوب کلات نادری

صفحه 95-112

امیرمحمد جمالی؛ عباس صادقی؛ احمد شمیرانی؛ داریوش باغبانی