دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، پاییز 1393 
2. پالینولوژی و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش چینه شناسی باغک واقع در شرق کپه داغ

صفحه 17-33

محسن یزدی مقدم؛ علیرضا عاشوری؛ امیرمحمد جمالی؛ محجوبه کشمیری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ علیرضا عاشوری


4. زیست‌چینه‌نگاری نهشته های کرتاسه بالایی در شمال بیرجند (برش شوشود)

صفحه 47-61

فرح جلیلی؛ ناصر رئیس السادات؛ مهنازالسادات امیرشاهکرمی؛ غلامرضا میراب شبستری


6. آلودگی زیست محیطی آب و رسوبات رودخانه گرگانرود در محدوده شهر گنبد

صفحه 81-94

افشین قشلاقی؛ عباس تیموری؛ گیتی فرقانی؛ هادی جعفری