دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 62، بهار 1395 (62) 

مقاله علمی فارسی

2. محیط رسوب‌گذاری و چینه‌نگاری سکانسی سازند آسماری در برش‌های سطحی کوه آسماری و کوه گورپی

صفحه 1-24

10.22108/jssr.2016.20862

مهناز دهقان زاده؛ محمدحسین آدابی؛ میررضا موسوی؛ عباس صادقی؛ شهرام آورجانی