دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 66، بهار 1396 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 66، شماره اول، بهار 1396) 

مقاله علمی فارسی

2. رسوبات بادی نهشته شده در دریاچۀ هامون؛ نشانگر فراوانی و شدت توفان‌های گردوغبار سیستان از انتهای آخرین یخبندان تاکنون

صفحه 1-24

10.22108/jssr.2017.21285

محمد علی حمزه؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ حمید علیزاده لاهیجانی؛ رضا موسوی حرمی؛ مرتضی جمالی