دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 67، تابستان 1396 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و سوم، شماره پیاپی 67، شماره دوم، تابستان 1396) 

مقاله علمی فارسی

2. چینه‌شناسی و معرفی زون‌های زیستی جدید در برش تنگ حتی (زون ایذه، خوزستان)

صفحه 1-18

10.22108/jssr.2017.21620

نسرین هداوندخانی؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا طهماسبی سروستانی