دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 70، بهار 1397 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 70، شماره اول، بهار 1397) 

مقاله علمی فارسی

2. تکامل محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند سروک در منطقۀ الشتر (شمال لرستان)

صفحه 1-18

10.22108/jssr.2018.107126.1026

الهام اسدالهی؛ افشین زهدی؛ علی رحمانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی