دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 71، تابستان 1397 (نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 71، شماره دوم، تابستان 1397)