دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 72، پاییز 1397 (نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 72، شماره سوم، پاییز 1397 )