دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 73، زمستان 1397 (نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و چهارم، شماره پیاپی 73، شماره چهارم، زمستان 1397 ) 
4. تکامل ژئوشیمیایی آب شور سازندی مخزن گازی مزدوران

صفحه 39-56

10.22108/jssr.2019.114104.1074

مهدی میری؛ رحیم باقری؛ محمد رضا اخلاقی؛ فرزاد ستوهیان