دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 74، بهار 1398 (نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 74، شماره اول، بهار 1398) 
3. زیست‌چینه‌نگاری سازند تیرگان در حوضۀ کپه‌داق: برش‌های چینه‌شناسی روستای تیرگان و امیرآباد

صفحه 23-36

10.22108/jssr.2018.113293.1070

معصومه غیاثوند؛ علیرضا عاشوری؛ علی آقانباتی؛ مرتضی طاهرپور خلیل آباد؛ عباس قادری