دوره و شماره: دوره 35، شماره 3 - شماره پیاپی 76، پاییز 1398 (نشریه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و پنجم، شماره پیاپی 76، شماره سوم، پاییز 1398) 

مقاله علمی فارسی

5. چینه‏ شناسی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند روته در منطقۀ قارخوتلو، جنوب‌باختر زنجان

صفحه 57-78

10.22108/jssr.2019.116880.1099

فرزانه نوری ناو؛ افشین زهدی؛ حسین کوهستانی؛ میرعلی اصغر مختاری