دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 80، پاییز 1399 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 80، شماره سوم، پاییز 1399) 
3. بررسی توان هیدروکربن‌زایی رسوبات پالئوسن در شرق حوضۀ خزر جنوبی

صفحه 17-32

10.22108/jssr.2020.121232.1145

احسان سعید؛ سعیده سنماری؛ بیژن ملکی؛ پرویز آرمانی؛ حسین مهاجر سلطانی