دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 80، پاییز 1399 (پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، سال سی و ششم، شماره پیاپی 80، شماره سوم، پاییز 1399)