پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (JSSR) - اهداف و چشم انداز