پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (JSSR) - راهنمای نویسندگان