اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 615
تعداد پذیرش 290
تعداد عدم پذیرش 246
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 92

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 891 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 138 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 130 روز
درصد پذیرش 47 %