پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی (JSSR) - فرایند پذیرش مقالات