زیست چینه نگاری
1. یافته‌های نوین زیست‌چینه‌نگاری در سازندهای سروک و ایلام میدان نفتی آب‌تیمور (فروافتادگی دزفول)

رضا امیدی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ نرگس اکبر بس کلایه

دوره 37، شماره 1 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.124889.1185

چکیده
  مطالعات زیست چینه نگاری سازندهای سروک و ایلام در چاه های شماره ۱ و ۱۴ میدان نفتی آب تیمور منجر به تشخیص 6 گونه از روزنه‌داران برای اولین بار از دو سازند مذکور گردید. در این پژوهش از زیرراسته MILIOLINA Delage and Herouard, 1896 گونه‌های Fischerina carinata و Spiroloculina cenomana در سازند سروک و گونه های Palaeosigmoilopsis apenninica و Sigmomassilina ottadunensis در سازندهای سروک و ایلام و از زیر ...  بیشتر

میکروفاسیس
2. کیفیت مخزنی توالی کربناتة سازند جهرم نمونة پژوهش: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران

رقیه فلاح بگتاش؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ احسان ده یادگاری

دوره 36، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 27-58

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.119638.1168

چکیده
  کربنات‌های سازند جهرم به سن ائوسن و سازند آسماری به سن الیگوسن- میوسن، مخازن میدان خشت را در ناحیة فارس واقع در حوضة فورلندی زاگرس تشکیل می‌دهند. در این پژوهش ویژگی‌های مخزنی بخش بالایی سازند جهرم در میدان خشت براساس تلفیق نتایج آنالیز رخساره‌ای و ویژگی‌های دیاژنزی نمونه‌ها در چهارچوب تخلخل و تراوایی بررسی شده است. سازند جهرم ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
3. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران

سمیرا رحیمی؛ علیرضا عاشوری؛ عباس صادقی؛ عباس قادری

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.112943.1068

چکیده
  در پژوهش حاضر زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش گنداب در جنوب غرب ایران مطالعه شد. سازند گورپی در برش گنداب شامل 252 متر سنگ‌آهک ‌رسی و سنگ‌آهک است و از دو عضو سیمره (لوفادار) و امام حسن تشکیل شده است. این سازند به‌طور پیوسته و هم‌شیب سازند ایلام را پوشانده و به‌طور پیوسته و تدریجی زیر سازند پابده قرار گرفته است. با مطالعۀ 192 نمونۀ ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
4. چینه‌شناسی و معرفی زون‌های زیستی جدید در برش تنگ حتی (زون ایذه، خوزستان)

نسرین هداوندخانی؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا طهماسبی سروستانی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21620

چکیده
  به‌منظور چینه‌شناسی و شناسایی زون‌های زیستی سازند پابده بر مبنای زون‌بندی‌های زیستی جدید فرامینیفرهای پلانکتونی در محدودة تتیس، یک برش چینه‌شناسی در زون ایذه واقع در تاقدیس گورپی مطالعه‌شده قرار گرفته است. ضخامت سازند پابده در این برش، 672 متر و از لحاظ لیتولوژی به 4 واحد شیل ارغوانی (25/106متر)، واحد مارن و آهک پایینی (75/50 متر)، آهکی ...  بیشتر

5. ریز‌رخساره‌‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند قم در چاه یورته‌‌شاه-1 و برش سطحی موره‌کوه (جنوب تهران)

محمود جلالی؛ عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21138

چکیده
  این مقاله نمایانگر تجزیه و تحلیل‌‌های چینه‌نگاری سکانسی در توالی نهشته‌های دریایی ‌کم‌عمق الیگو- میوسن در چاه یورته‌‌شاه-1 و برش سطحی موره‌کوه (جنوب تهران) است. این مطالعه بر اساس سنگ چینه‌نگاری، تعیین چهارچوب زمانی جهانی بر اساس بیوزون‌‌های استاندارد اروپایی، تعبیر و تفسیر رخساره‌‌ها، محیط‌‌های رسوبی دیرینه و چینه‌نگاری ...  بیشتر

6. زیست چینه‌‏نگاری سازند آب دراز در برش چینه‏‌شناسی شیخ (شمال شرق بجنورد) بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتون

محمد حسن کاظم زاده؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ هرمز قلاوند

دوره 32، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 47-6

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.21134

چکیده
  به منظور مطالعات زیست چینه‏نگاری سازند آب دراز در ناودیس شیخ در شمال شرق بجنورد (غرب حوضه کپه داغ) یک برش چینه‏شناسی بر روی یال جنوبی این ناودیس انتخاب و نمونه‏برداری شده است. ضخامت سازند آب دراز در برش مورد مطالعه 252 متر بوده و از لحاظ سنگ‏شناسی به سه واحد زیرین (سنگ آهک‏های ضخیم لایه تا توده‏ای)، میانی (تناوب سنگ آهک‏های ...  بیشتر

7. معرفی خارداران مایستریشتین و پالئوسن پیشین در برش چینه‌شناسی مراوه تپه در غرب حوضۀ کپه داغ

یداله عظام پناه؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ امیر محمد جمالی؛ حسین کامیابی شادان

دوره 32، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 21-54

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20875

چکیده
  به منظور مطالعۀ خارداران موجود در سازندهای کلات و چهل کمان در کپه‌داغ غربی برش چینه‌شناسی مراوه تپه انتخاب و مورد نمونه برداری قرار گرفت. در این برش سازند کلات 9 متر ضخامت داشته و از سنگ آهک‌های زیست آواری- ماسه‌ای تشکیل شده است. مرز زیرین سازند کلات با نهشته‌های مارنی و سنگ آهک رسی سازند آب تلخ به صورت هم‌شیب و با تغییرات لیتولوزی ...  بیشتر

8. تحلیل رخساره‌ای و محیط رسوبی سازند زاگون در برش سربندان، البرز مرکزی

مریم جافری سالور؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 69-86

چکیده
  در این تحقیق سازند زاگون به سن کامبرین پیشین در برش سربندان با ضخامت 192 متر جهت پتروگرافی، تحلیل رخساره‌های سنگی و تعیین محیط رسوبی مورد بررسی قرار گرفت. در برش اشاره شده سازند زاگون از دو واحد سنگی: پایینی (واحد سنگی A) شامل تناوبی از لیتولوژهای شیل و سیلتستون و بالایی (واحد سنگی B) شامل ماسه‌سنگ با میان لایه‌هایی از سیلتستون، شیل و ...  بیشتر

9. بایوستراتیگرافی سازند گورپی در میدان نفتی مارون

عباس صادقی؛ قمرناز دارابی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 19-36

چکیده
    به منظور مطالعه، بایوسترا تیگرفی سازندگورپی در چاه‌های شماره 45، 21، 43، 123، 41 میدان نفتی مارون 525 مقطع نازک مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت سازند گورپی در این چاه‌ها به ترتیب 181، 186، 194، 197،222 متر و لیتولوژی عمده آن شامل مارن، مارن آهکی، شیل، آهک شیلی و آهک می‌باشد. مرز زیرین سازند گورپی با سازند ایلام به صورت هم‌شیب و مرز بالایی ...  بیشتر

10. ریزرخساره‌ها، مدل رسوبی، چینه ‌ نگاری سکانسی و دیاژنز سازند هفتومان (کرتاسه بالایی)، ناحیه خور - شرق ایران مرکزی

محسن لیاقت؛ حمید کمال سروستانی؛ عباس صادقی؛ مسعود موسویان

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 83-104

چکیده
       رسوبات کرتاسه که با رخساره‌های متنوع شناخته می‌شوند، در تمام ایران گسترش یافته‌اند. در ناحیه خور، بلوک یزد و در شرق ایران مرکزی این رسوبات به خوبی رخنمون یافته‌اند. سازند هفتومان با سن سنومانین در کوه دبرسو، جنوب ناحیه خور (در شرق ایران مرکزی) با رویکردی یکپارچه جزئی از مطالعات نموداری، بیواسترانیگرافی و تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

11. چینه‌نگاری سنگی، زیستی و رخساره‌های رسوبی سازند شاه‌کوه در برش کوه تنگل بالا، جنوب غرب خور (ایران مرکزی)

عباس صادقی؛ محمدحسین آدابی؛ سیدمسعود موسویان

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 79-95

چکیده
        این پژوهش در برگیرنده مطالعات چینه‏نگاری سنگی، زیستی و توصیف رخساره‌های رسوبی سازند شاه کوه به سن کرتاسه پیشین در جنوب غرب شهرستان خور در شرق ایران مرکزی می باشد. بدین منظور یک برش چینه­شناسی در کوه تنگل بالا اندازه‏گیری، نمونه‏برداری و مطالعه شده است. سازند شاه کوه در این برش 950 متر ضخامت داشته و به طور عمده از سنگ آهک­های ...  بیشتر

12. بایوستراتیگرافی سازند گرو در برش­ تحت­الارضی چاه نفت، جنوب کرمانشاه

یداله عظام پناه؛ عباس صادقی؛ محمد حسین آدابی؛ امیر محمد جمالی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 69-82

چکیده
    به منظور مطالعه بایوستراتیگرافی سازند گرو در ناحیۀ لرستان مرکزی، یک برش تحت­الارضی در تاقدیس نفت در جنوب کرمانشاه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ستبرای حفاری شدۀ سازند گرو در این برش 485 متر است و از نظر سنگ­شناسی از سنگ آهک رسی و مارن خاکستری تیره تشکیل شده است. در این پژوهش در مجموع 1150 مقطع نازک مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعات ...  بیشتر

13. بایوستراتیگرافی سازند شوریجه در برش چینه‌شناسی حمام‌قلعه، جنوب کلات نادری

امیرمحمد جمالی؛ عباس صادقی؛ احمد شمیرانی؛ داریوش باغبانی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 95-112

چکیده
    به منظور شناسایی میکروفسیل‌ها، بایوزوناسیون و تعیین سن سازند شوریجه در قسمت باختری کپه‌داغ خاوری، یک برش چینه‌شناسی در جنوب حمام‌قلعه انتخاب و مطالعه شده است. سازند شوریجه در برش چینه‌شناسی حمام‌قلعه 953 متر ستبرا دارد و برخلاف دیگر برش‌های شناخته شده، از پنج واحد سنگی شامل واحد تخریبی- تبخیری زیرین، واحد کربناته زیرین، واحد ...  بیشتر

14. معرفی لوله‌های زیستی‌ کرم‌های پرتاران در سازند د ِ برسو (ایران مرکزی)

محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ حمید کمالی سروستانی؛ سید مسعود موسویان

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 21-30

چکیده
         حمید کمالی سروستانی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی *   عباس صادقی، دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   محمد حسین آدابی، استاد، گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی   سید مسعود موسویان، دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی     چکیده   بررسی پلی‌کائت‌ها در سازند دبرسو به شناسایی سه جنس Glomerula ، Rotulispira ، Rotularia ...  بیشتر

15. پالینومرفهای دریایی( آکری تارک ها ) دونین پسین در ناحیه شاهزاده محمد کرمان

رقیه روزگار؛ عباس صادقی؛ محمد قویدل سیوکی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 69-82

چکیده
          چکیده   سازندهای پادها و بهرام در ناحیه شاهزاده محمد به ضخامت 597 متر حاوی پالینومرفهای فراوان از قبیل آکریتارک ها، اسپورها، کیتینو زوآ و اسکلوکودونت می باشند. در این تحقیق تنها گونه های مربوط به آکریتارک و پرا سینوفیتای این دو سازند مورد مطالعه قرار گرفته است. که مهمترین گونه های آن عبارتند از:   Chomotriletes vedugensis, Gorgonisphaeridium abstrosum, ...  بیشتر

16. کانی شناسی اولیه سازند ایلام بر اساس داده های ژئوشیمیایی در برش نمونه، تاقدیس پیون و مقطع تحت الارضی دانان- a

فرنازالسادات شوشتریان؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محبوبه حسینی برزی؛ مسعود لطف پور

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 39-68

چکیده
   سازند ایلام (سانتونین-کامپانین) که یکی از سنگ مخزن های نفتی در حوضه زاگرس است، از رخساره های کربناته تشکیل شده است. در این مطالعه در دو برش سطح الارضی (در تاقدیس کبیرکوه و تاقدیس پیون) و یک برش تحت الارضی (چاه دانان- a ) مجموعاً 6 میکروفاسیس تشخیص داده شده است. این میکروفاسیس ها در محیط لاگون تا دریای عمیق ته نشین شده اند. تعداد 446 مقطع ...  بیشتر

17. ژئوشیمی و پتروگرافی سازند گرو (نئوکومین-آپسین) در برش نمونه (کبیرکوه، استان ایلام)

مریم جمالیان؛ محمدحسین آدابی؛ میررضا موسوی؛ عباس صادقی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
     به منظور تعیین انواع کمربندهای رخساره‌ای، محیط رسوبی، ترکیب کانی‌شناسی اولیه، دمای قدیمه و محیط دیاژنزی سازند گرو، 624 متر از این سازند در برش نمونه (واقع در یال جنوب غربی کبیرکوه) متعلق به نئوکومین-آپسین مورد مطالعات ژئوشیمی و پتروگرافی قرار گرفته است. در این برش مرز زیرین سازند گرو رخنمون ندارد ولی در چاه شماره 1 کبیرکوه، ...  بیشتر

18. میکروفاسیس ، محیط رسوبی و ژئوشیمی رسوبات سازند سورمه در منطقه اشترانکوه، زاگرس مرتفع

مریم میرشاهانی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ محمدرضا کمالی؛ محمود معماریانی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 49-70

چکیده
    سازند سورمه در منطقه اشترانکوه، در زاگرس مرتفع (جنوب غرب ایران) با 360 متر ضخامت از سنگ آهک و دولومیت تشکیل شده است. مطالعات پتروگرافی  و آنالیز رخساره ای نشان میدهد که کربناتهای سورمه متشکل از 16 رخساره میکروسکوپی است که در قالب 4 کمربند رخساره ای جزرومدی، لاگون، سد و دریای باز در یک پلاتفرم رمپ کربناته  نهشته شده است. شواهد پتروگرافی ...  بیشتر