زیست چینه نگاری
1. استفاده از اکوگروه‌های اسپورومورفی (SEGs) و پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای، برش چینه‌شناسی اندریه، البرز مرکزی

فیروزه هاشمی یزدی؛ ندا بشیری؛ فرشته سجادی

دوره 36، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 39-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118759.1116

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، مدل اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups: SEGs) و جوامع گیاهی مرتبط با آن و همچنین پالینوفاسیس برای بازسازی پالئواکولوژی سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی اندریه در شمال‌شرق روستای اندریه، البرز مرکزی استفاده شد. بر اساس اطلاعات مربوط به اکوگروه‌های اسپورومورفی در رسوبات مطالعه‌شده، نسبت کم جوامع گیاهی Upland/Lowland و نسبت ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
2. پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند نیور، تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی

حسین هاشمی؛ فرشته سجادی؛ ندا بهرامی حصاری

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.108889.1034

چکیده
  پالینومورف‌های متنوعی شامل آکریتارک‌ها، سیست پرازینوفیت‌ها، کیتینوزوآ‌ها، اسکلوکودونت‌ها و اسپورها با حفظ‌شدگی متوسط تا خوب در قسمتی از (90 متر) نهشته‌های سازند نیور (200 متر) در برش چینه‌شناسی تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی وجود دارند.پالینوفلورای مطالعه‌شده شامل1 گونه (متعلق به 1 جنس) از سیست پرازینوفیت‌ها، 25 گونه (منتسب ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
3. پالینوستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی (دوگر) البرز مرکزی و شرقی

فیروزه هاشمی یزدی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109218.1039

چکیده
  شیل و شیل‌های آهکی ژوراسیک میانی در شمال ایران پراکندگی جغرافیایی وسیعی دارند. پالینوفلورای متنوعی شامل 90 گونه اسپور (متعلق به 44 جنس) و 22 گونه پولن (منتسب به 9 جنس) در نهشته‌های سازند دلیچای در برش‌های چینه‌شناسی پل دختر و بلو (البرز مرکزی) و لوان (البرز شرقی) وجود دارد؛ علاوه‌بر پالینومورف‌های شاخص محیط خشکی، عناصر دریایی شامل داینوسیست‌ها، ...  بیشتر

پالئواکولوژی
4. پالینولوژی سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی گویداغ، جنوب‌شرقی مراغه بر مبنای داینوفلاژله‌ها

فرشته سجادی؛ سمیه درمنکی فراهانی؛ فیروزه هاشمی یزدی

دوره 34، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 91-108

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.84036.0

چکیده
  سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی گویداغ در حوضۀ رسوبی البرز غربی حاوی گروه‌های مختلف پالینومورفی مانند داینوفلاژله‌ها، میوسپور‌ها، آستر داخلی فرامینیفرها، اکریتارک‌ها، اسکلوکودونت‌ها و مواد ارگانیکی بی‌شکل با حفظ‌شدگی متوسط است. درمجموع 85 گونه داینوسیست متعلق به 43 جنس در برش چینه‌شناسی یادشده شناسایی شد. باتوجه‌به گسترش ...  بیشتر

پالئواکولوژی
5. استفاده از گروه‌های اسپورومورفی (SEGs) در بازسازی محیط رسوبی سازند دلیچای در دو برش چینه‌شناسی شرف (البرز مرکزی) و تپال (البرز شرقی)

فیروزه هاشمی یزدی؛ افسانه ده بزرگی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.104681.1017

چکیده
    استفاده از اطلاعات اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups: SEGs) و جوامع گیاهی مربوط به آن، یکی از روش‌های ممکن برای بازسازی وضعیت دیرینه محیط تشکیل رسوبات دربرگیرنده به شمار می‌رود. باتوجه‌به تنوع، فراوانی و حفظ‌شدگی بسیار خوب میوسپورها در نهشته‌های سازند دلیچای این روش برای تعیین برخی پارامترهای پالئواکولوژیک محیط ته‌نشست ...  بیشتر

پالئواکولوژی
6. پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های ژوراسیک میانی در جنوب‌شرقی مراغه، براساس پالینومورف‌های خشکی

فرشته سجادی؛ سمیه درمنکی فراهانی

دوره 33، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 41-64

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21622

چکیده
  سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی گویداغ جنوب شرقی مراغه (البرز غربی) مطالعه شد. این سازند، تشکیل‌شده از ۱۹۸ متر آهک، آهک شیلی، شیل آهکی، شیل و مارن است. این برش چینه‌شناسی حاوی مجموعه پالینومورف‌های متنوعی شامل پالینومورف‌های خشکی (اسپورها، پولن‌ها) و پالینومورف‌های دریایی (سیست داینوفلاژله‌ها، اکریتارک‌ها، اسکلوکودونت‌ها) ...  بیشتر

7. پالینواستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه‏شناسی دیکتاش، شمال شرق سمنان

فرشته سجادی؛ فیروزه هاشمی یزدی؛ نوید نویدی ایزد؛ فرشته سجادی؛ افسانه ده بزرگی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 21-46

چکیده
            چکیده   سازند دلیچای در برش چینه‏شناسی دیکتاش شمال شرق سمنان به ضخامت 564 متر حاوی مجموعه قابل توجهی از پالینومورف‌های خشکی (از قبیل اسپورها و پولن‏ها) و پالینومورف‌های دریایی (شامل داینوفلاژله‏ها، اکریتارک‏ها و آستر داخلی پوسته فرامینیفرها) با حفظ‌شدگی خوب می‌باشد. از پالینومورف‌های خشکی در مجموع تعداد 51 گونه اسپور ...  بیشتر

8. پالینواستراتیگرافی بخش فوقانی سازند چمن‌بید در برش الگو بر اساس میکروفلورا

مریم مشیدی؛ فرشته سجادی؛ فرشته سجادی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 103-120

چکیده
      چکیده:   به منظور پالینواستراتیگرافی سازند چمن‌بید، از قسمتهای مختلف این سازند در برش الگو نمونه برداری صورت گرفت اما تنها نمونه های قسمت فوقانی دارای پالینومورفهای متنوع و با حفظ شدگی خوب بود. علاوه بر میکروفلورا (اسپور های ترایلت و منولت دار و پولن ها )، پالینومورفهای دیگر شامل داینوفلاژله ، اسکلوکودونت، اسپور قارچ، اسپور آلگ ...  بیشتر

9. استفاده از شواهد پالینولوژی در بازسازی محیط تشکیل رسوبات سازند شمشک، شمال سمنان

فرشته سجادی؛ سید حسین هاشمی؛ یاسر رضازاده؛ فیروزه هاشمی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 129-148

چکیده
    در نمونه های رسوبات سازند شمشک در برش چینه شناسی شهمیرزاد، البرز مرکزی، عناصر مختلف پالینولوژیکی شامل میوسپورها، AOM تیره و روشن، فیتوکلاست های تیره (قطعات تیره و فاقد ساختمان داخلی) آکریتارک ها، اسپور الگ ها و قارچ ها، و خرده های چوب (بافت های گیاهی، کوتیکول) وجود دارند. بر اساس تفسیر ویژگی های عناصر مذکور، رسوبات دربرگیرنده در ...  بیشتر

10. پالئواکولوژی سازند شمشک بر اساس پالینومورف ها در برش چینه شناسی خوش ییلاق، شمال شرق شاهرود

فرشته سجادی؛ زهرا حکیمی تهرانی

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، ، صفحه 87-116

چکیده
    پالئواکولوژی سازند شمشک (رتین – ژوراسیک میانی) در برش چینه شناسی خوش ییلاق، شمال شرق شاهرود، شمال روستای غزنوی بر اساس پالینومورف ها و مواد آلی موجود در آن مورد بررسی قرار گرفت. این برش چینه شناسی با ضخامت 1280 متر به طور عمده شامل شیل، ماسه سنگ، و لایه های زغال می باشد. 67 نمونه برداشت شده از این برش چینه شناسی حاوی گروههای مختلف ...  بیشتر

11. بررسی محیط دیرینه بخش فوقانی سازند چمن‌بید در برش الگو، بر اساس پالینومورفها

فرشته سجادی؛ مریم مشیدی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 101-112

چکیده
    محیط دیرینه بخش فوقانی سازند چمن بید در برش الگو واقع در غرب بجنورد، جنوب غربی دهکده آشخانه با استفاده از پالینومورفها و مواد ارگانیکی مورد مطالعه قرار گرفت. پالینومورفهای متنوع با درجه حفظ شدگی خوب در این برش وجود دارند. تعداد 34 نمونه از این قسمت از سازند، با ضخامت تقریبی ٢٤٠ متر که بطور عمده شامل شیل آهکی و آهک می باشد برداشت ...  بیشتر