نویسنده = غلامرضا حسین یار
پراکندگی مواد آلی در رسوبات سطحی بخش شمالی خلیج فارس

دوره 29، شماره 4، دی 1392، صفحه 93-110

غلامرضا حسین یار؛ راضیه لک؛ رضا بهبهانی


مطالعه اشکال و رسوبات بستر تنگه خوران (لافت-پهل)، شرق خلیج فارس

دوره 27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 101-120

محمدرضا انسانی؛ احمد قرائی؛ راضیه لک؛ غلامرضا حسین یار؛ رضا بهبهانی؛ ساناز چایچی زاده