1. محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند روته در منطقه سیبستان (البرز مرکزی)

داوود جهانی؛ گلاره بابایی خو؛ محمدحسین آدابی؛ گلاره بابایی خو؛ سید حمید وزیری

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 43-58

چکیده
              رخنمون سازند روته (پرمین بالایی ) در ناحیه سیبستان جهت تعیین رخساره‌ها و محیط‌رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفته است. سازند روته به ضخامت 5/196 متر از آهک‌های نازک لایه تا توده‌ای خاکستری رنگ تشکیل شده است و در آن تعداد 11 میکروفاسیس شناسایی شده است که در 4 کمربند رخساره‌ای دریای باز، سد ، لاگون و پهنه جزر و مدی ...  بیشتر