میکروفاسیس
تأثیر رخساره‌ها و فرآیندهای دیاژنزی بر قطر گلوگاه حفرات در سازند داریان، بخش مرکزی خلیج فارس

سپیده داودی؛ وحید توکلی

دوره 37، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 61-82

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.130457.1214

چکیده
  این مطالعه، تأثیر رخساره و دیاژنز بر قطر گلوگاه حفرات در 110متر از رسوبات یک چاه، از سازند داریان در بخش مرکزی خلیج فارس را بررسی می‌کند. تعداد 390 مقطع نازک، 160 داده تخلخل و تراوایی مغزه بررسی‌ شد. مطالعات پتروگرافی، به شناسایی 9 ریزرخساره در پنج زیرمحیط منجر شد که در محیط رمپ کربناته نهشته شده است. مهم‌ترین فرآیندهای دیاژنزی، شامل میکرایتی‌شدن، ...  بیشتر

میکروفاسیس
آثار توأم فرایندهای رسوبی و دیاژنزی بر توزیع گونه‌های سنگی در سیستم طبقه‌بندی پتروفیزیکی لوسیا؛ مطالعة موردی: سازندهای دالان و کنگان

ندا شاکری؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ الهام حاجی کاظمی

دوره 37، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2021.25404

چکیده
  سازندهای کربناتة دالان بالایی و کنگان با سن پرمین پسین- تریاس پیشین به‌مثابة سنگ مخزن اصلی گازی در بعضی از میادین خلیج فارس به شمار می‌آیند. در این پژوهش برای بررسی عوامل مؤثر بر توزیع کلاس‌های پتروفیزیکی لوسیا، ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی بخش بالایی سازند دالان و سازند کنگان در یکی از میادین خلیج فارس بررسی شده است. در این ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
بررسی ضریب اطمینان استفاده از نگارۀ انحراف معیار گاما در مطالعه‌های چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان، بخش مرکزی خلیج‌ فارس

سپیده داودی؛ وحید توکلی؛ حسین رحیم پور-بناب

دوره 36، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.120559.1133

چکیده
  باوجود اهمیت بسیار زیاد نگارۀ گاما در تعیین واحدهای سکانسی به‌علت تغییرات کم دامنۀ این نگاره در سازندهای کربناته، مطالعه‌های محدودی روی آن انجام شده‌اند. در مطالعۀ حاضر، 110 متر رسوبات چاهی از سازند داریان در بخش مرکزی خلیج ‌فارس با استفاده از 390 مقطع نازک میکروسکوپی و داده‌های نگارۀ گاما بررسی شد. تحلیل رخساره‌ای انجام‌شده به ...  بیشتر

میکروفاسیس
بررسی توالی‌های طوفانی سازند کربناتۀ کنگان در بخش مرکزی خلیج فارس

وحید توکلی

دوره 34، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.110855.1053

چکیده
  در مطالعۀ حاضر، توالی‌های ریزشونده به‌سمت بالا در سازند کربناته- تبخیری کنگان، در بخش مرکزی خلیج فارس بررسی شدند. این رسوبات روند کلی توالی تمپستایت را نشان می‌دهند. مقایسۀ این توالی‌ها با نهشته‌های حاصل از سایر سازوکارهای موجود برای تشکیل رسوبات دارای دانه‌بندی تدریجی نشان می‌دهد این رسوبات حاصل وقوع طوفان در زمان رسوب‌گذاری ...  بیشتر

بررسی دلایل گسترش و تأثیر شکستگی‌های غیرتکتونیکی در مخازن کربناته، سازندهای کنگان و دالان، بخش مرکزی خلیج فارس

وحید توکلی؛ حسین رحیم پور-بناب؛ محسن الیاسی؛ مهرنوش رفیعی

دوره 33، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 52-37

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.104025.1013

چکیده
  در این مقاله انواع مختلف شکستگی‌های غیرتکتونیکی در سازندهای کربناته - تبخیری کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج‌فارس ارزیابی شده است. ترک‌های گلی با اندازه کوچک و فراوانی اندک در محیط‌های کم‌عمق ساحلی (جزر و مدی و بالای جزر و مدی) تشکیل شده‌اند که به تناوب از آب خارج می‌شوند. حضور شکستگی‌های گیرشی و خشک‌شدگی نشان‌دهنده تغییر در شوری ...  بیشتر

چینه نگاری سکانسی
تعیین الگوی سکانسی مناسب برای جدایش واحدهای مخزنی در عضو دالان بالایی، بخش مرکزی خلیج فارس

وحید توکلی؛ حسین رحیم‌پور بناب؛ محیا عباسی

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21645

چکیده
  هدف این مطالعه، تعیین الگوی سکانسی مناسب برای جدایش واحدهای مخزنی عضو کربناته - تبخیری دالان بالایی است. دراین‌راستا با مطالعات پتروگرافی، تعداد 9 رخساره و 4 محیط رسوبی برای یکی از میدان‌های این بخش تعیین شد. با استفاده از مجموع داده‌ها در دو الگوی چینه‌نگاری سکانسی، پیشروی ـ پسروی و روش اکسون مرز‌ها و سیستم ترکت‌ها تعیین شدند. ...  بیشتر

تأثیر رخساره‌های پس از انقراض پرمین- تریاس بر جدایش مخزنی سازندهای کنگان و دالان در بخش مرکزی خلیج فارس

وحید توکلی

دوره 32، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20874

چکیده
  رخساره‌های پس از انقراض به عنوان نهشته‌های خاص در ثبت رسوبی شناخته می‌شوند. این مطالعه به بررسی نقش این رخساره‌ها در رفتار مخزنی توالی‌های کربناته- تبخیری سازندهای کنگان و دالان بالایی در بخش مرکزی خلیج فارس می‌پردازد. بررسی ماهیت رسوب‌شناختی این واحدها در سه چاه از میدان مورد مطالعه نشان می‌دهد که این رخساره‌ها با گسترش غیرعادی ...  بیشتر

نهشته‌های آهن اُاُئیدی سازند کژدمی در بخش مرکزی خلیج فارس: محیط رسوبی و تغییرات سطح آب دریا

وحید توکلی؛ مهرانگیز نادری خوجین؛ مریم نیک‌نژاد قمصری

دوره 32، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 25-38

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2016.20863

چکیده
   خصوصیات رسوب‌شناسی، محیط‌رسوبی و تغییرات سطح آب دریا در توالی زیرسطحی نهشته‌های آهن اُاُئیدی کرتاسه میانی در یکی از میادین هیدروکربنی بخش مرکزی خلیج فارس در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌های انجام شده شامل پتروگرافی، آنالیز پراش اشعه ایکس و آنالیز اندازه با استفاده از دستگاه دانه‌بندی لیزری است. بررسی مغزه‌های ...  بیشتر

نگاره انحراف معیار گاما: ابزاری جدید جهت جدایش واحدهای سکانسی در توالی‏های کربناته با مثالی از سازندهای کنگان و دالان، میدان گازی پارس جنوبی

وحید توکلی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 97-110

چکیده
            استفاده از نگاره گاما در تعیین سکانس‏های رسوبی در مخازن کربناته به سبب دامنه تغییرات کم این لاگ در این مخازن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه از نگاره گامای مربوط به سه چاه برای تعیین مرزهای واحدهای سکانسی سازندهای کنگان و دالان بالایی (پرمین- تریاس) در میدان گازی پارس جنوبی استفاده شده است. هر داده نگاره گاما ...  بیشتر

محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش دالان زیرین در میدان گازی گلشن، خلیج فارس

وحید توکلی؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ حسین رحیم پور بناب؛ جواد عبدالمالکی؛ اشکان اسدی اسکندر

دوره 29، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 63-90

چکیده
          در این مطالعه برای اولین بار قسمت بالایی عضو دالان زیرین در میدان گلشن، در قسمت­های مرکزی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی دالان زیرین در این میدان، در ابتدا با مطالعه مغزه و برش‌های آن، مشخصات ماکروسکوپی مطالعه شده است. در مرحله بعد ریز رخساره­ها با استفاده ...  بیشتر