1. تحلیل آماری انتشار روزنه‌داران در رمپ ائوسن در بلوک لوت، شرق ایران

مصطفی یوسفی راد؛ سید احمد بابازاده

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 73-88

چکیده
         هدف از این مطالعه بررسی آماری انتشار روزنه‌داران کف زی و تفسیر محیط رسوب‌گذاری و رخساره‌های موجود در توالی ائوسن زیرین منطقه شرق بلوک لوت می‌باشد. با این منظور برشی در شمال غرب شهرستان خوسف واقع در شمال شرقی روستای کلاته رود انتخاب شد. پس از آن مقاطع میکروسکوپی تهیه شد و پس از شناسایی رخساره های زیستی و انواع روزنه‌داران نسبت ...  بیشتر

2. تأثیر نوسان‌های سطح آب دریا بر گسترش آمونیت‌ها در نهشته‌های ژوراسیک میانی- بالایی شمال غرب نیشابور (رشته کوه بینالود)

سید احمد بابازاده؛ محمود رضا مجیدی فر؛ مژده فریدانی؛ سید ناصر رئیس السادات

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 81-94

چکیده
        رشته کوه‌ها ی بینالو د در شمال شرق ایران با روندی شمال غربی – جنوب شرقی، در بین پلیت مستحکم توران و خرد قاره ایران مرکزی قرار دارد. برش قرونه در بخش غربی رشته کوه‌های بینالود (شمال غرب نیشابور) واقع شده است. در این پژوهش تغییرات سطح دریا و تأثیر آن بر فونای آمونیتی در نهشته های ژوراسیک میانی - بالایی شمال غرب نیشابور بررسی شده ...  بیشتر

3. زیست چینه نگاری سازند پابده در برش تنگ زنجیران (جنوب شرق شیراز) بر مبنای روزن داران پلانکتون

سید احمد بابازاده؛ سارا بهاران؛ مهناز پروانه نژاد شیرازی؛ محمد بهرامی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 145-158

چکیده
    تشکیلات پابده برای اولین بار در برش تنگ زنجیران (زاگرس چین خورده، فارس داخلی) به منظور معرفی بیوزون ها و گسترش زمانی آنها، بر اساس جدیدترین بیوزوناسیون ارائه شده در حوضه تتیس مطالعه شده است. در این مطالعه 15 بیوزون گزارش شده است (1b- S.triloculinoides Subzone, 1c- G.compressa / P.inconstans Subzone, 2- P.uncinata Zone,3a- M.angulata Subzone,3b- G.pseudomenardii / M.angulata Subzone, 4- G.pseudomenardii Zone, ...  بیشتر