زیست چینه نگاری
1. پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند نیور، تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی

حسین هاشمی؛ فرشته سجادی؛ ندا بهرامی حصاری

دوره 35، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2019.108889.1034

چکیده
  پالینومورف‌های متنوعی شامل آکریتارک‌ها، سیست پرازینوفیت‌ها، کیتینوزوآ‌ها، اسکلوکودونت‌ها و اسپورها با حفظ‌شدگی متوسط تا خوب در قسمتی از (90 متر) نهشته‌های سازند نیور (200 متر) در برش چینه‌شناسی تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی وجود دارند.پالینوفلورای مطالعه‌شده شامل1 گونه (متعلق به 1 جنس) از سیست پرازینوفیت‌ها، 25 گونه (منتسب ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
2. پالینوستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی (دوگر) البرز مرکزی و شرقی

فیروزه هاشمی یزدی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

دوره 34، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2018.109218.1039

چکیده
  شیل و شیل‌های آهکی ژوراسیک میانی در شمال ایران پراکندگی جغرافیایی وسیعی دارند. پالینوفلورای متنوعی شامل 90 گونه اسپور (متعلق به 44 جنس) و 22 گونه پولن (منتسب به 9 جنس) در نهشته‌های سازند دلیچای در برش‌های چینه‌شناسی پل دختر و بلو (البرز مرکزی) و لوان (البرز شرقی) وجود دارد؛ علاوه‌بر پالینومورف‌های شاخص محیط خشکی، عناصر دریایی شامل داینوسیست‌ها، ...  بیشتر

پالئواکولوژی
3. استفاده از گروه‌های اسپورومورفی (SEGs) در بازسازی محیط رسوبی سازند دلیچای در دو برش چینه‌شناسی شرف (البرز مرکزی) و تپال (البرز شرقی)

فیروزه هاشمی یزدی؛ افسانه ده بزرگی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.104681.1017

چکیده
    استفاده از اطلاعات اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups: SEGs) و جوامع گیاهی مربوط به آن، یکی از روش‌های ممکن برای بازسازی وضعیت دیرینه محیط تشکیل رسوبات دربرگیرنده به شمار می‌رود. باتوجه‌به تنوع، فراوانی و حفظ‌شدگی بسیار خوب میوسپورها در نهشته‌های سازند دلیچای این روش برای تعیین برخی پارامترهای پالئواکولوژیک محیط ته‌نشست ...  بیشتر

پالئواکولوژی
4. پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

حسین هاشمی؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح الله حسین زاده

دوره 33، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.21286

چکیده
  سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان، شامل شیل، ماسه‌سنگ، دولوستون، و کنگلومرا است. این واحد سنگی در مقطع چینه‌شناسی مورد مطالعه به طور پیوسته روی سازند بهرام و با ناپیوستگی زیر سازند سردر قرار دارد. پالینوفلورای نسبتاً متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا متوسط شامل میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی (آکریتارک‌ها و پرازینوفیت‌ها)، ...  بیشتر

5. پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس

حسین هاشمی؛ نیما نظام وفا

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
    پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس     حسین هاشمی، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم‌زمین دانشگاه خوارزمی   نیما نظام‌وفا، کارشناس ارشد دانشکده علوم‌زمین دانشگاه خوارزمی *     چکیده   پالینوفلور نسبتاً متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا نسبتاً خوب شامل میکروفیتوپلانکتون‏ها، اسپورهای ترایلت و ...  بیشتر