1. کاربرد ژئوشیمی در مطالعه دیاژنز و خصوصیات‎ رسوبی سازند سروک در یال شمالی و جنوبی کوه میش، منطقه گچساران

الهام اسدی مهماندوستی؛ محمد حسین آدابی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 21-42

چکیده
        چکیده   سازند سروک از گروه بنگستان یک سکانس کربناته ضخیم لایه در حوضه زاگرس است که در یال شمالی و جنوبی کوه میش در منطقه گچساران از نظر ژئوشیمی رسوبی مطالعه شده است. ضخامت نهشته‎های کربناته سازند سروک در یال شمالی 252 متر و در یال جنوبی 348 متر است. مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخساره‎ای نشان می‎دهد که سازند سروک در یک رمپ کربناته ...  بیشتر