1. محیط رسوبی و دیاژنز ماسه سنگ های سازند خان در دو برش چشمه بخشی و محیط رسوبی و چاه روف ، بلوک پشت بادام

مهدی شادان؛ محبوبه حسینی برزی

دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 105-128

چکیده
    سازند خان به سن پرمین متشکل از توالی های آواری-کربناتی، در بلوک پشت بادام واقع در جنوب باختری شهرستان طبس بیرون زدگی دارد. نهشته های آواری این سازند را در برش های چشمه بخشی و چاه روف به طور عمده ماسه سنگ های کوارتزآرنایتی متوسط تا ریز دانه با بلوغ بافتی و ترکیبی بالا تشکیل می دهند. حضور طبقه بندی مورب مسطح، تراف و لامیناسیون موازی ...  بیشتر