1. مدل­سازی سه بعدی مخازن کربناته با استفاده از زمین آمار:مطالعه موردی برای تخمین تخلخل در میدان A حوضه زاگرس (ایران)

رامین بهزاد؛ بهروز رفیعی؛ زهرا رحیمی؛ حسن محسنی؛ موسی ظهراب زاده

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 125-142

چکیده
        چکیده   روش­های متفاوتی برای مدل­سازی سه بعدی مخزن وجود دارد. در این مطالعه از روش زمین آمار برای مدل­سازی سه بعدی مخزن سازند آسماری در میدان نفتی A ، جنوب غرب ایران مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای تهیه مدل­های ساختمانی و پتروفیزیکی از نرم افزار پترل استفاده شده است. بدین منظور داده های مربوط به 73 حلقه چاه حفر شده در این ...  بیشتر