زیست چینه نگاری
1. روزن‌داران آرکائدیسکوئیده و اهمیت آن‌ها در چینه‌نگاری زیستی و زمانی نهشته‌های کربونیفر زیرین، مطالعه موردی در البرز شمالی

کیوان زندکریمی؛ بهرام نجفیان؛ حسین مصدق

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 95-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.102800.1009

چکیده
  توالی نسبتاً کاملی از رسوبات ویزئن - سرپوخوین در البرز شمالی رخنمون دارد؛ جایی که دو برش ناصرآباد و دزده‌بن به‌منظور پژوهش‌های چینه‌شناسی انتخاب شدند. روزن‌داران آرکائدیسکوئیده از بهترین میکروفسیل‌ها برای مطالعات چینه‌نگاری ویزئن تا سرپوخوین هستند و به‌دلیل اهمیت آنها در این مطالعه بررسی شدند. در ویزئن پیشین (MFZ9)، اجداد آرکائدیسکوئیده ...  بیشتر