نویسنده = مهدی صرفی
شناسایی و مطالعۀ رسوبات دریاچه‌ای به سن نئوژن بالایی در شرق دامغان

دوره 38، شماره 3، مهر 1401، صفحه 145-162

10.22108/jssr.2023.136090.1249

کوثر فتحعلی زاده؛ الهه زارعی؛ مهدی صرفی


محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در میدان گازی پارس جنوبی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 63-86

مجتبی امیری؛ حسین رحیم پور؛ اشکان اسدی؛ مهدی صرفی