زیست چینه نگاری
1. بازنگری فوزولینیدهای اواخر پرمین زیرین در شمال طبس، شرق ایران مرکزی و کاربردهای تکتونیکی، آب‌و‌هوایی و جغرافیای زیستی دیرینۀ آنها

صفورا یاسبلاغی شراهی؛ بیژن یوسفی یگانه؛ سکینه عارفی فرد؛ محمد مهدی فرهپور؛ دانیل وچار

دوره 36، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 51-74

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2020.118996.1118

چکیده
  سازند باغ ونگ به سن یاختاشین بالایی تا بلورین بالایی در دو برش چینه‌شناسی در شمال طبس در شرق ایران مرکزی مطالعه شد. بررسی فوزولینیدها و فرامینیفرهای کوچک سازند باغ ونگ در دو برش مطالعه‌شده به شناسایی جنس‌ها و گونه‌های جدید منجر شد که برای نخستین‌بار در رسوبات یاختاشین بالایی و بلورین ایران گزارش می‌شوند. بر اساس فوزولینیدهای شناسایی‌شده، ...  بیشتر

2. مطالعه فونای فوزولینید سازند دالان در مقطع ایل بیک، ناحیه زردکوه، زاگرس.

سکینه عارفی فرد

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 99-117

چکیده
    رسوبات پرمین (گوادالوپین- لوپینگین) در مقطع ایل بیک در ناحیه زردکوه بختیاری در زاگرس مرتفع برای اولین بار از نظر فونای فوزولینید موجود در آن بطور جامع بررسی شد. در این مطالعه تعداد 30 گونه متعلق به 14 جنس شناسایی شدند و علاوه بر این گونه جدید Rugososchwagerina zagroensis از نظر سیستماتیک توصیف شد. تعداد 5 زون فوزولینید در سازند دالان در مقطع مورد ...  بیشتر