زیست چینه نگاری
1. زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در طاقدیس سمند (زون ساختاری لرستان) براساس نانوفسیل‌های آهکی

سمیرا شهریاری؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ حسن امیری بختیار

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 37-60

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.84038

چکیده
  در پژوهش حاضر، طبقه‌بندی زیست چینه‌نگاری سازند گورپی در طاقدیس سمند براساس نانوفسیل‌های آهکی بررسی شده است. ضخامت سازند گورپی در این محدوده، 197 متر و از شیل و مارن با توالی‌های آهک رسی تشکیل شده است. مطالعة نانوفسیل‌های آهکی به شناسایی 45 جنس و 96 گونة و طبقه‌بندی ترادف رسوبی در 11 بیوزون‌ جهانی برپایة پراکندگی نانوفسیل‌های شاخص ...  بیشتر

زیست چینه نگاری
2. روزن‌داران آرکائدیسکوئیده و اهمیت آن‌ها در چینه‌نگاری زیستی و زمانی نهشته‌های کربونیفر زیرین، مطالعه موردی در البرز شمالی

کیوان زندکریمی؛ بهرام نجفیان؛ حسین مصدق

دوره 33، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 95-114

http://dx.doi.org/10.22108/jssr.2017.102800.1009

چکیده
  توالی نسبتاً کاملی از رسوبات ویزئن - سرپوخوین در البرز شمالی رخنمون دارد؛ جایی که دو برش ناصرآباد و دزده‌بن به‌منظور پژوهش‌های چینه‌شناسی انتخاب شدند. روزن‌داران آرکائدیسکوئیده از بهترین میکروفسیل‌ها برای مطالعات چینه‌نگاری ویزئن تا سرپوخوین هستند و به‌دلیل اهمیت آنها در این مطالعه بررسی شدند. در ویزئن پیشین (MFZ9)، اجداد آرکائدیسکوئیده ...  بیشتر