1. مطالعه ژئوشیمیایی و تأثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ‌های منشأ احتمالی هنگام پیرولیز در میدان نفتی رگ‌سفید، جنوب‌غرب ایران

بهرام علیزاده؛ محدثه جانباز؛ مسعود شایسته؛ سید حسین حسینی باغسنگانی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 1-16

چکیده
    در این مطالعه 45 خرده حاصل از حفاری سازندهای پابده و کژدمی میدان نفتی رگ­سفید واقع در فروافتادگی دزفول جنوبی مورد آنالیز راک­ایول قرار گرفته است. نمودار S2 در مقابل کل کربن آلی (TOC) نشان داد که تیپ کروژن در این میـدان غالبـاً از نوع II است. مقـدار قـابـل تـوجه S2 جـذب شـده توسـط ماتریکـس در سـازندهای پابده mgHC/gr rock) 4-5/2) و کژدمی mgHC/gr ...  بیشتر