1. آنالیز رسوبات جزر و مدی کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان

حامد زند مقدم؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی

دوره 25، شماره 2 ، پاییز 1388، ، صفحه 1-18

چکیده
    رسوبات کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان به ضخامت متوسط 50 متر در بین رسوبات سیلیسی آواری قرمز رنگ سازند داهو و نهشته های کربناته سازند کوهبنان قرار گرفته است. جهت تفسیر محیط رسوبی این واحد سنگی سه برش گزوئیه، کتکوئیه و داهوئیه واقع در شرق زرند اندازه گیری شده است. مطالعات صحرایی و میکروسکوپی منعکس کننده یک پتروفاسیس کنگلومرایی و ...  بیشتر