1. محیط ‏های رسوبی و چینه‏ نگاری سکانسی نهشته ‏های سیلیسی آواری سازند لشکرک در البرز مرکزی

ئارام بایت گل؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدالله محبوبی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-32

چکیده
  نهشته‏ های تخریبی عضو 5گروه میلا در البرز مرکزی که در این تحقیق  سازند لشکرک نامیده می‏شود در برش‏های شهمیرزاد، تویه دروار و ده ملا جهت تعیین محیط‏رسوبی و چینه‏نگاری سکانسی مورد مطالعه قرار گرفته است. ادغام داده‏های رسوب‏شناسی و ایکنولوژیکی در نهشته‏های خلیج دهانه‏ای تحت تأثیر امواج و دریایی باز سازند لشکرک، ...  بیشتر